نحوه پوشش ریسک در قراردادهای خرید تضمینی برق شرکت توانیر